تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

تازه‌ترین کنفرانس‌ها

   

  • ۲۹ شهریور ۱۳۹۵: و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل" href="http://www.civilica.com/Calendar-MAESREAI01=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%9B-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84.html">اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
  • ۲۴ تیر ۱۳۹۵: و اقتصاد" href="http://www.civilica.com/Calendar-AMECONF02=%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF.html">دومین همایش بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و اقتصاد
  • ۲۱ آذر ۱۳۹۵: و زندگی شهری" href="http://www.civilica.com/Calendar-WULCONF01=%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C.html">همایش بین المللی زنان و زندگی شهری
  • ۲ تیر ۱۳۹۵:اولین همایش علمی پژوهشی معراج رسول اکرم (ص) پیام آور خوبی ها
  • ۲۵ شهریور ۱۳۹۵: و هویت" href="http://www.civilica.com/Calendar-SHIRAZCON01=%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA.html">همایش ملی زبان و هویت
  • ۱۴ مرداد ۱۳۹۵: و علوم انسانی" href="http://www.civilica.com/Calendar-MEHCONF01=%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C.html">کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
  • ۵ بهمن ۱۳۹۵:دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
  • ۵ آبان ۱۳۹۵:نخستین کنگره ملی دانشجویی عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی در بستر اقتصاد ایران
  • ۱۱ آذر ۱۳۹۵: و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)" href="http://www.civilica.com/Calendar-AUITM01=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87%D8%8C%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7.html">اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
  • ۹ دی ۱۳۹۵: و علوم تربیتی" href="http://www.civilica.com/Calendar-PECONF02=%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C.html">دومین کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی روانشناسی و علوم تربیتی
  • ۲۷ آبان ۱۳۹۵: و روانشناسی و سبک زندگی سالم" href="http://www.civilica.com/Calendar-ICPCONF01=%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85.html">کنگره بین المللی علوم تربیتی و روانشناسی و سبک زندگی سالم
  • ۳۱ شهریور ۱۳۹۵: و آسیب های فرهنگی اجتماعی جامعه" href="http://www.civilica.com/Calendar-CPCONF01=%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87.html">کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات رفتاری و آسیب های فرهنگی اجتماعی جامعه
  • ۲۴ شهریور ۱۳۹۵: و ورزش" href="http://www.civilica.com/Calendar-IUCSPORT02=%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4.html">دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
  • ۲۶ آذر ۱۳۹۵:کنفرانس ملی چالش های مدیریت ایران در چشم انداز 1404
  • ۲۵ شهریور ۱۳۹۵:نخستین همایش ملی تجارت الکترونیکی در دوران پسا تحریم
  • ۲۵ مهر ۱۳۹۵:کنگره بین المللی جامع محیط زیست ایران
  • ۲ مهر ۱۳۹۵: و کارآفرینی" href="http://www.civilica.com/Calendar-IMESC02=%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C.html">دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی
  • ۷ شهریور ۱۳۹۵: و باستان شناسی" href="http://www.civilica.com/Calendar-ITUR02=%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C.html">کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی
  • ۲۶ شهریور ۱۳۹۵:کنفرانس بین المللی فناروی اطلاعات ایران
  • ۱۵ شهریور ۱۳۹۵:نخستین کنگره بین المللی جامع علوم سیاسی ایران
  • ۱۵ شهریور ۱۳۹۵:کنگره بین المللی جامع علوم اجتماعی ایران
  • ۲۰ شهریور ۱۳۹۵:دومین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران
  • ۲۵ شهریور ۱۳۹۵:نخستین کنگره بین المللی جامع ریاضی ایران
  • ۲ مهر ۱۳۹۵:کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران
  • ۳۰ آذر ۱۳۹۵:کنگره بین المللی جامع حقوق ایران
  • ۳۰ مرداد ۱۳۹۵: و بانکداری" href="http://www.civilica.com/Calendar-CAEI02=%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C.html">دومین همایش بین المللی حسابداری ، اقتصاد و بانکداری
  • ۲۰ مهر ۱۳۹۵:کنگره بین المللی جامع مدیریت ایران
  • ۲۰ شهریور ۱۳۹۵:همایش بین المللی مدیریت آموزشی ایران
  • ۳۰ تیر ۱۳۹۵: و شهرداران 2016" href="http://www.civilica.com/Calendar-TNSI01=%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-2016.html">نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016
  • ۱۵ آبان ۱۳۹۵: و محیط زیست پایدار" href="http://www.civilica.com/Calendar-AUGES01=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1.html">اولین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار

  این مطلب تا کنون 65 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ دوشنبه 24 خرداد 1395 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : ۱۳۹۵ ,المللی ,شهریور ,همایش ,کنگره ,علوم ,شهریور ۱۳۹۵ ,المللی جامع ,۱۳۹۵ دومین ,۱۳۹۵ کنگره ,۱۳۹۵ نخستین ,۱۳۹۵ دومین همایش ,۱۳۹۵ نخستین کنگره ,۱۳۹ ,
  تازه‌ترین کنفرانس‌ها

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز دوشنبه 3 مهر 1396

 • تعداد وبلاگ :55471
 • تعداد مطالب :149142
 • بازدید امروز :255005
 • بازدید داخلی :11207
 • کاربران حاضر :143
 • رباتهای جستجوگر:473
 • همه حاضرین :616

تگ های برتر